Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Arbitrage en bindend advies


Arbitrage of deskundigencommissie
Benoeming tot arbiter of deskundige inzake bindende advisering geschiedt in de meeste gevallen door de opdrachtgever (overheid of particulier). In sommige gevallen benoemt de kantonrechter de arbiter of deskundige inzake bindende advisering.
Ook komt het voor dat door partijen reeds benoemde arbiters c.q. deskundigen voor bindende advisering tezamen een derde deskundige dienen te benoemen als voorzitter van een commissie van drie deskundigen die als arbiters c.q. bindend adviseurs tot een – bij voorkeur unaniem – vonnis of bindend advies dienen te komen.
Voorop staat dat de arbiters c.q. de bindend adviseurs zich onafhankelijk (dus zonder steun van of ruggespraak met hun opdrachtgevers) en terzake deskundig van hun taak weten te kwijten en hun bevindingen gemotiveerd neerleggen in het vonnis c.q. bindend advies.

De arbitrage of bindende advisering kan de waardering van een onroerende zaak tot onderwerp hebben, bijvoorbeeld indien één der partijen gerechtigd is de desbetreffende onroerende zaak per peildatum tegen marktwaarde te verwerven.
Ook kan de arbitrage of bindende advisering zich bepalen tot de interpretatie van tussen partijen overeengekomen voorwaarden.
In veel gevallen heeft de arbitrage of bindende advisering tot doel een bindende uitspraak te doen over de hoogte van een tussen partijen overeengekomen gebruiksrecht (canon, huur of pacht).

De rechter benoemt in voorkomende gevallen commissies van drie deskundigen om de rechtbank in staat te stellen tot een weloverwogen vonnis te komen in gevallen waarin de uitgangspunten of de samenstellende delen van een onteigeningsschadeloosstelling nadere vragen oproepen.

Ten Have Advies
Ten Have Advies is in uiteenlopende situaties als arbiter c.q. deskundige betrokken bij arbitrages of bindende advisering, bijvoorbeeld inzake de waardering van onroerend goed of over de hoogte van een gebruiksvergoeding.

Site ontworpen en onderhouden door Kapsenberg Design