Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Algemene voorwaarden


link naar pdf algemene voorwaarde Ten Have Advies v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ten Have Advies (onteigening, planschade, erfpacht en taxaties o.g.) v.o.f., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58887989, gevestigd en kantoor houdend te Duindoornlaan 27A, 2116 TK Bentveld, gemeente Zandvoort,
hierna ook aan te duiden als Ten Have Advies.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Ten Have Advies (onteigening, planschade, erfpacht en taxaties o.g.) v.o.f.
 2. Partijen: Ten Have Advies (onteigening, planschade, erfpacht en taxaties o.g.) v.o.f. en Opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Ten Have Advies en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, in welk geval de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  Door de opdrachtverlening door opdrachtgever c.q. door acceptatie van de opdrachtbevestiging door Ten Have Advies wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ten Have Advies voor de uitvoering waarvan door Ten Have Advies derden dienen te worden betrokken.
 3. Door het verlenen van een opdracht aan en/of het laten verrichten van werkzaamheden door/namens Ten Have Advies wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.
 4. Indien Ten Have Advies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ten Have Advies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Ten Have Advies zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Ten Have Advies kan niet aan gedane offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ten Have Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ten Have Advies anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ten Have Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Doel van de opdrachtverlening
Opdrachtgever zal de in het kader van de opdrachtverlening door Ten Have Advies geproduceerde stukken niet gebruiken voor enig ander doel dan het in die stukken vermelde doel. Deze stukken mogen uitsluitend met vermelding van bron en doelstelling worden vermenigvuldigd, aan derden getoond, vervreemd of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 5 (Concept)Adviezen

 1. Als ‘Concept’ gewaarmerkte adviezen binden Ten Have Advies niet, evenmin als schriftelijke of mondelinge toelichtingen.
 2. De adviezen worden uitgebracht aan Opdrachtgever en door Opdrachtgever aan te wijzen derden.
 3. Ten Have Advies is uitsluitend verantwoording aan Opdrachtgever verschuldigd over de inhoud van adviezen. Aan een kennelijke vergissing of verschrijving in adviezen kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 6 Uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Ten Have Advies en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in de offerte of aanbieding dan wel de opdrachtbevestiging een termijn vermeld dan is die termijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overschrijding van de indicatieve termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van deze overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt door opzet of bewuste roekeloosheid van Ten Have Advies.
  De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens als bedoeld in lid 7 van dit artikel aan Ten Have Advies ter beschikking heeft gesteld en – voor zover plaatselijke bezichtiging en/of overleg voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is – deze op korte termijn na opdrachtverlening kan plaats vinden.
 3. Ten Have Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Ten Have Advies heeft het recht – na tijdig en voorafgaand overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Ten Have Advies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ten Have Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ten Have Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ten Have Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ten Have Advies zijn verstrekt, heeft Ten Have Advies het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  Ten Have Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ten Have Advies is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ten Have Advies zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven indicatieve termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en de indicatieve termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ten Have Advies gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Ten Have Advies en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en/of andere voorwaarden, daaronder begrepen de alsdan te bepalen indicatieve termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ten Have Advies op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ten Have Advies een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 11. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe Opdrachtgever jegens Ten Have Advies gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ten Have Advies daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Ten Have Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ten Have Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Ten Have Advies kan worden gevergd dat Ten Have Advies de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Ten Have Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ten Have Advies kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ten Have Advies op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ten Have Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Ten Have Advies haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Ten Have Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is Ten Have Advies op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Ingeval de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ten Have Advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Ingeval Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Ten Have Advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van Ten Have Advies tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht is.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ten Have Advies, zal Ten Have Advies in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ten Have Advies extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ten Have Advies anders aangeeft.
 8. Ingeval van liquidatie, van (een aanvraag om) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ten Have Advies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van Ten Have Advies tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ten Have Advies op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Opdrachtgever is gerechtigd een verleende opdracht tussentijds te beëindigen. De werkzaamheden die werden verricht, worden integraal, op basis van de bij de opdrachtverlening overeengekomen prijzen, vermeerderd met de eventuele ter zake van de opdracht gemaakte kosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 Overmacht

 1. Ten Have Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Ten Have Advies daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Ten Have Advies, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Ten Have Advies komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ten Have Advies geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Ten Have Advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ten Have Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ten Have Advies haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ten Have Advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Ten Have Advies ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ten Have Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Ten Have Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ten Have Advies is aangegeven. Ten Have Advies is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Ten Have Advies gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van
  € 135,--.
  Deze boete zal door Ten Have Advies ook worden ingevorderd wanneer slechts één of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden, tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Ten Have Advies is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdende met werkzaamheden door Ten Have Advies.
 2. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Ten Have Advies in ieder geval steeds beperkt tot het ter zake van de desbetreffende opdracht door Ten Have Advies aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief BTW.
 3. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking in de vorige leden is de aansprakelijkheid van Ten Have Advies in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.
 4. Indien Ten Have Advies de werkzaamheden verricht in samenspraak c.q. samenwerking met (een) niet door Ten Have Advies ingeschakelde derde(n) is Ten Have Advies voor het door derde(n) geleverde aandeel in de werkzaamheden slechts aansprakelijk indien en voor zover Ten Have Advies deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
  Indien Ten Have Advies de werkzaamheden verricht in samenspraak c.q. samenwerking met (een) door Ten Have Advies ingeschakelde derde(n) is Ten Have Advies voor het door derde(n) geleverde aandeel in de werkzaamheden slechts aansprakelijk tot het bedrag van het verhaalsrecht dat Ten Have Advies heeft ten opzichte van deze derde(n).
 5. Ten Have Advies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ten Have Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ten Have Advies toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  Ten Have Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Ten Have Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Ten Have Advies toerekenbaar is. Indien Ten Have Advies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Ten Have Advies zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ten Have Advies zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ten Have Advies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 12 Geheimhouding en intellectuele eigendom

 1. Betracht geheimhouding omtrent al hetgeen Ten Have Advies bekend is of wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Ten Have Advies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Ten Have Advies toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ten Have Advies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Referentielijst
Ten Have Advies kan de naam van Opdrachtgever op een referentielijst van Ten Have Advies plaatsen.

Artikel 14 Bewaren dossier
Nadat de werkzaamheden overeenkomstig de overeenkomst zijn verricht wordt het dossier met relevante bescheiden minimaal vijf jaren bewaard door Ten Have Advies. Daarna heeft Ten Have Advies het recht om het dossier volledig te vernietigen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ten Have Advies partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Ten Have Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ten Have Advies het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Ten Have Advies.