Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Algemene voorwaarden

link naar pdf algemene voorwaarde Ten Have Advies v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ten Have Advies (onteigening, planschade, erfpacht en taxaties o.g.), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34179672, gevestigd en kantoor houdend te Bentveld

1.       Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ten Have Advies gesloten overeenkomsten tot het geven van adviezen en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten met betrekking tot onroerende zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.
Door de opdrachtverlening door opdrachtgever c.q. door acceptatie van de opdrachtbevestiging door Ten Have Advies wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.       Offerten
Offerten door Ten Have Advies, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en worden bindend door een door opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging c.q. bevestiging per e-mail.
Nadere afspraken in aanvulling op de opdrachtbevestiging behoeven de schriftelijke instemming van Ten Have Advies alvorens bindend te zijn.

3.       Doel van opdrachtverlening
De opdrachtgever zal in het kader van de opdrachtverlening geproduceerde stukken niet gebruiken voor enig ander doel dan het uitdrukkelijk in die stukken vermelde doel. Deze stukken mogen uitsluitend met vermelding van bron en doelstelling worden gekopieerd, aan derden worden getoond, vervreemd of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

4.       Rapportage
Het advies wordt verwoord in een schriftelijke en ondertekende rapportage. Als “Concept” gewaarmerkte rapportages binden Ten Have Advies niet, evenmin als schriftelijke of mondelinge toelichtingen.
De rapportage wordt uitgebracht aan de opdrachtgever en door opdrachtgever aangewezen derden. Ten Have Advies is uitsluitend aan opdrachtgever verantwoording verschuldigd over de inhoud van
de rapportage. Aan omissies, kennelijke schrijf- en telfouten in de rapportage, een en ander ter beoordeling van de ondergetekende, kunnen geen rechten worden ontleend.
Ten aanzien van waardebepalingen geldt, dat deze uit hun aard een beperkte geldigheidsduur zullen hebben.

5.       Wijziging opdracht
Wijzigingen in de verleende opdracht kunnen aanleiding zijn tot meerwerk, dat na voorafgaande mededeling door Ten Have Advies aan opdrachtgever verrekenbaar zal zijn volgens het voor de opdracht overeengekomen tarief.

6.       Tussentijdse beëindiging opdracht
Opdrachtgever is gerechtigd een verleende opdracht tussentijds te beëindigen. Ingeval van tussentijdse beëindiging is opdrachtgever aan Ten Have Advies honorarium verschuldigd voor de reeds verrichte werkzaamheden, berekend op basis van de bij opdrachtverlening overeengekomen tariefstelling, vermeerderd met ter zake van de opdracht gemaakte kosten.

7.       Tariefstelling
De tariefstelling is steeds exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen.

8.       Inspanningsverplichting opdrachtgever
De opdrachtgever zal zich inspannen alle voor de uitvoering van de verleende opdracht noodzakelijke c.q. gevraagde gegevens te overleggen en ook ongevraagd relevante informatie te verschaffen.

9.       Uitvoering door derden
Ten Have Advies is gerechtigd, na tijdig en voorafgaand overleg met opdrachtgever, verleende opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, onverlet de verantwoordelijkheid van Ten Have Advies voor de uitvoering van de verleende opdracht.

10.    Tijdige uitvoering opdracht
In de offerte c.q. opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijnen voor de rapportage zijn indicatief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De termijn, waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd, wordt gerekend vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtgever, en voor zover relevant, nadat van opdrachtgever en/of derden alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens zijn ontvangen en de plaatselijke bezichtiging op korte termijn nadien heeft kunnen plaats vinden.
Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nalatigheid zijdens Ten Have Advies.

11.    Geheimhouding
Ten Have Advies dient geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen haar bekend is c.q. wordt uit hoofde van de opdrachtverlening.

12.    Referentielijst
Ten Have Advies kan de naam van de opdrachtgever op een referentielijst van Ten Have Advies vermelden.

13.    Aansprakelijkheid en vrijwaring
Behoudens opzet of grove schuld is Ten Have Advies niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door of verband houdende met door Ten Have Advies verrichte werkzaamheden en/of diensten en advisering. Indien wij de uitvoering van de opdracht tot advisering van adviezen moeten verrichten in samenspraak c.q. samenwerking met derden, niet in dienst van Ten Have Advies zijnde en niet door Ten Have Advies ingeschakelde derden, is Ten Have Advies voor het door derden geleverde aandeel in de uitvoering van de opdracht uitsluitend aansprakelijk, indien en voorzover deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard door Ten Have Advies. Indien Ten Have Advies voor de uitvoering van een opdracht niet in dienst van Ten Have Advies zijnde derden inschakelt, is Ten Have Advies voor de door genoemde derden verrichte werkzaamheden uitsluitend aansprakelijk tot het bedrag van het verhaalsrecht, dat Ten Have Advies heeft ter zake van deze derden.

14.    Overmacht
Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst naar keuze van Ten Have Advies opgeschort, dan wel ontbonden, dan wel zodanig gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft. Ten aanzien van de verschuldigde betaling is artikel 6. inzake tussentijdse beëindiging van een opdracht van overeenkomstige toepassing. Onder overmacht worden verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten de invloedssfeer van Ten Have Advies liggende, die de uitvoering tijdelijk of blijvend doen stagneren, zoals - zonder uitputtend te zijn - storingen en stagnaties in algemene zin, stakings-, boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, rechterlijke verboden, niet-behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan Ten Have Advies goederen of diensten betrekt, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, overstroming en ziekte van aan Ten Have Advies verbonden werknemers.

15.    Betaling en zekerheidsstelling
Alle aan opdrachtgevers door Ten Have Advies verzonden facturen, waaronder begrepen de facturen voor termijnbedragen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Ten Have Advies behoudt zich het recht voor, alvorens de verleende opdracht uit te voeren, van de opdrachtgever volledige zekerheidsstelling te verlangen van al zijn verplichtingen jegens Ten Have Advies, ongeacht of deze al opeisbaar zijn, uit welke titel dan ook. Indien zekerheidsstelling desgevraagd niet wordt gegeven behoudt Ten Have Advies zich het recht voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel, na ingebrekestelling zijdens Ten Have Advies, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De opdrachtgever zal in al deze gevallen op generlei wijze enige schadevergoeding toekomen. De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van door Ten Have Advies uit hoofde van het bepaalde in artikel 15 geleden en/of te lijden schade.

16.    Niet-nakoming door opdrachtgever
Indien de opdrachtgever met enige betaling aan Ten Have Advies, uit welke titel dan ook verschuldigd, in gebreke is, is Ten Have Advies zonder ingebrekestelling gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken, totdat al hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, is betaald, zulks onverminderd het recht van Ten Have Advies op vergoeding van kosten en schaden. Alle kosten, ontstaan of verband houdende met het niet nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit enige met Ten Have Advies gesloten overeenkomst, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, alsmede kosten van faillissementsaanvragen en alle honoraria en verschotten van de door ons ter zake in te schakelen deskundige (rechts)bijstand komen ten laste
van opdrachtgever.
Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is opdrachtgever in verzuim door het enkele verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat daartoe ingebrekestelling zijdens Ten Have Advies noodzakelijk is.

17.    Nietigheid
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

18.    Bevoegde rechter
Het Nederlands recht wordt van toepassing verklaard. Alle geschillen, ontstaan tussen Ten Have Advies en een (potentiële) opdrachtgever omtrent een tussen Ten Have Advies en bedoelde opdrachtgever gesloten c.q. te sluiten overeenkomst, - daaronder ook begrepen die geschillen, welke slechts door een van genoemde partijen als zodanig worden beschouwd - zijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem, onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening en met uitzondering van geschillen waarin de Kantonrechter uitsluitend bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Site ontworpen en onderhouden door Kapsenberg Design