Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.gTen Have Advies is een landelijk werkend onafhankelijk adviesbureau voor advisering op het gebied van onroerende zaken, met name op het gebied van bestuursrechtelijke schadevergoeding.

De opdrachtgevers zijn overwegend overheidsorganen (gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries) en voorts rechtsbijstandsverzekeraars, projectontwikkelaars en andere professionele vastgoedontwikkelaars, natuurorganisaties en dergelijke.
Ook wordt mr. Tineke ten Have in voorkomende gevallen na benoeming door rechtbank of gerechtshof aangewezen als deskundige, zowel op het gebied van bestuursrechtelijke schadevergoeding als op het gebied van erfpacht.
In voorkomende (meer incidentele) gevallen adviseert Ten Have Advies ook particulieren over vastgoed gerelateerde vragen, tenzij Ten Have Advies in het betrokken gebied al werkzaamheden verricht voor overheidsorganen. Ingeval van advisering aan particulieren is Ten Have Advies nooit belangenbehartiger: ook dan treedt Ten Have Advies op als onafhankelijke deskundige.

Ten Have Advies is in een groot aantal gemeenten en voor provincies werkzaam als adviseur over individuele aanvragen om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening en over verzoeken om nadeelcompensatie.
In het kader van de haalbaarheid van planontwikkelingen voert Ten Have Advies risicoanalyses planschade uit.

Daarnaast richt de advisering van Ten Have Advies zich op verwerving van onroerende zaken op basis van schadeloosstelling volgens de onteigeningswet en op beantwoording van vragen die samenhangen met ruimtelijke ontwikkelingsplannen, zoals het waarderen van ruwe bouwgrond, naast advisering over de waarde van het zakelijk recht van erfpacht.

Ten Have Advies is in uiteenlopende situaties als arbiter c.q. deskundige betrokken bij (bindende) advisering over de waardering van onroerend goed, over de hoogte van de canon in geval van erfpacht, over de huurprijs etcetera.
Deze expertise richt zich ook op andere kwesties (of geschillen) die verband houden met onroerende zaken.

Naast advisering voor genoemde diverse opdrachtgevers – veelal overheidsinstanties – levert Ten Have Advies vanuit juridische en taxatietechnische expertise bijdragen aan diverse opleidingsprogramma’s  voor vastgoeddeskundigen.
Onder meer geeft Ten Have Advies cursussen over bestuursrechtelijke schadevergoeding voor Berghauser Pont Academy.
Tot 2020 was Ten Have Advies betrokken bij diverse cursussen voor Nyenrode Business Universiteit en voor SCOBE (Masterclass in planeconomie en Vastgoedontwikkeling).

Ten Have Advies biedt incompany workshops over diverse onderwerpen – zoals voor rechtsbijstandsverzekeraars – zowel in de vorm van een basiscursus als in de vorm van een actualiteitencollege waarin de door de deelnemers ingebrachte praktijkcasussen centraal staan. Deze casussen worden belicht aan de hand van actuele voorbeelden onder verwijzing naar relevante jurisprudentie en op basis van diverse taxatiebenaderingen.

Ten Have Advies publiceert via diverse uitgevers. De auteursbijdragen betreffen geannoteerde bewerkingen van jurisprudentie naast artikelen over planschade respectievelijk nadeelcompensatie onder de Omgevingswet.
Voor het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling (uitgever SDU) voert Tineke ten Have sinds 2005 de eind- en hoofdredactie.
Tineke ten Have is vaste redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten (JG, uitgever SDU) en levert daarvoor samen met collega’s annotaties bij uitspraken over bestuursrechtelijke schadevergoeding.