.

Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.gTen Have Advies is een landelijk werkend onafhankelijk adviesbureau voor advisering op het gebied van onroerende zaken, veelal met een juridische component.
De advisering richt zich op verwerving van onroerende zaken op basis van schadeloosstelling volgens de Onteigeningswet en op vragen die samenhangen met ruimtelijke ontwikkelingsplannen, zoals waarderen van ruwe bouwgrond en de waardering van het zakelijk recht van erfpacht.
Voor planontwikkelingen voert Ten Have Advies risicoanalyses planschade uit. Ook adviseert Ten Have Advies in diverse gemeenten over aanvragen om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening en over nadeelcompensatie.
Daarnaast richt het adviesbureau zich op taxaties van agrarische onroerende zaken, bedrijfsmatig onroerend goed en waardering van incourante onroerende zaken. Voorbeelden van taxaties van incourante onroerende zaken zijn de waardering van water met de toekomstige bestemming woningbouw en andere specifieke locatieontwikkelingen, proefboerderijen en proefstations, los- en laadhavens, jachthavens, golfterreinen, volkstuincomplexen, terreinen voor defensiedoeleinden, herontwikkelingslocaties et cetera.

Ten Have Advies is in uiteenlopende situaties als arbiter c.q. deskundige betrokken bij arbitrages of bindende advisering inzake de waardering van onroerend goed, over de hoogte van de canon in geval van erfpacht of over de huur- of pachtsom in geval van huur of pacht. Deze expertise betreft ook andere geschillen die verband houden met onroerende zaken.

Naast advisering voor opdrachtgevers – veelal overheidsinstanties – levert Ten Have Advies vanuit juridische en taxatietechnische expertise bijdragen aan diverse opleidingsprogramma’s  voor vastgoeddeskundigen.
Als voorbeeld noemen wij de Amsterdam School of Real Estate (Universiteit van Amsterdam), SCOBE (Masterclass in planeconomie en Vastgoedontwikkeling).
Ten Have Advies biedt in company workshops over diverse onderwerpen, waarbij de deelnemers praktijkcasussen kunnen inbrengen. Deze casussen worden belicht aan de hand van actuele voorbeelden en methoden onder verwijzing naar relevante jurisprudentie.

Ten Have Advies publiceert via diverse uitgevers. De auteursbijdragen betreffen geannoteerde bewerkingen van jurisprudentie naast artikelen over planschade, onteigening, verwerving en waardebepaling. Vanuit de auteursbijdragen hebben deze onderwerpen centraal gestaan tijdens diverse seminars, waar Ten Have Advies vanuit een theoretische inleiding de collegestof toegankelijk maakt aan de hand van praktijkcasussen.
Voor het tijdschrift Grondzaken in de Praktijk (Sdu) voert Ten Have Advies de hoofdredactie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer weten, klik hier.


Site ontworpen en onderhouden door Kapsenberg Design